I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Công chứng năm 2006; – Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; – Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; – Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up