I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Công chứng năm 2006; – Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; – Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; – Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật xây dựng 2014; – Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng; II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ 1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm: a) […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up