I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;  – Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; – Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; – Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up