Các bước thực hiện tự công bố sản phẩm

176

Tự công bố sản phẩm là hình thức doanh nghiệp, cá nhân tự chịu trách nhiệm về tính an toàn của sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Theo quy định của Nghị định 15/2018/NĐ-CP, sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường được phân thành 2 nhóm:

  • Nhóm 1: Sản phẩm được miễn thực hiện thủ tục công bố hợp quy.
  • Nhóm 2: Sản phẩm phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy.

Các bước thực hiện tự công bố sản phẩm

Bước 1: Xác định sản phẩm thuộc nhóm nào

Doanh nghiệp, cá nhân cần xác định sản phẩm của mình thuộc nhóm 1 hay nhóm 2 theo quy định của Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Bước 2: Lựa chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Doanh nghiệp, cá nhân có thể lựa chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm tại:

  • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm cấp tỉnh hoặc cấp huyện đối với sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm cấp trung ương đối với sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Bước 3: Tự đánh giá sản phẩm

Doanh nghiệp, cá nhân tự đánh giá sản phẩm theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Bước 4: Lập hồ sơ tự công bố sản phẩm

Hồ sơ tự công bố sản phẩm gồm:

  • Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu do Bộ Y tế ban hành.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bước 5: Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm

Doanh nghiệp, cá nhân nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Bước 6: Nhận kết quả tự công bố sản phẩm

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải cấp Giấy tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, cá nhân và nêu rõ lý do.

Giấy tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm có hiệu lực trong vòng 03 năm kể từ ngày cấp. Sau 03 năm, doanh nghiệp, cá nhân phải tiếp tục thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định.

Tự công bố sản phẩm là một hình thức đơn giản, tiết kiệm chi phí để doanh nghiệp, cá nhân đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp, cá nhân cần lưu ý thực hiện đúng quy định của pháp luật để đảm bảo chất lượng, an toàn của sản phẩm.