Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

207

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM

 

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ
 • Luật Xuất bản ngày 20/11/2012;
 • Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản;
 • Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in;
 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in;
 • Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
 1. KHÁI NIỆM
 2. Xuất bản phẩm là gì?

Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

 1. a) Sách in;
 2. b) Sách chữ nổi;
 3. c) Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;
 4. d) Các loại lịch;

đ) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

 1. In là gì?
  Inlà việc sử dụng thiết bị in để tạo ra xuất bản phẩm từ bản mẫu.
 • ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM

Để được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, cơ sở in cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 1. Người đứng đầu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;
 2. Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm;
 3. Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;
 4. Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản và quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
 5. Chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam.
 6. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo mẫu quy định (Mẫu số 17 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản)
 • Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ sở in;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in xuất bản phẩm có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh – trật tự, vệ sinh môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất và thiết bị để thực hiện một trong các công đoạn chế bản in, in và gia công sau in xuất bản phẩm.

Giấy tờ, tài liệu chứng minh về người đứng đầu cơ sở in, có mặt bằng sản xuất và thiết bị trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được quy định cụ thể như sau:

 1. Đối với người đứng đầu cơ sở in xuất bản phẩm: Là người đại diện theo pháp luật được ghi tại một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền; văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp cho người đứng đầu phải là bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng về in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;
 2. Đối với tài liệu chứng minh về mặt bằng sản xuất: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hay các loại giấy tờ khác chứng minh về việc giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để sản xuất;
 3. Đối với tài liệu chứng minh về thiết bị: Phải là bản sao giấy tờ sở hữu hoặc thuê mua thiết bị; trường hợp chưa có thiết bị, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải kèm theo danh mục thiết bị dự kiến đầu tư. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

 1. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM

*Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm:

 1. Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho cơ sở in của cơ quan, tổ chức ở trung ương;
 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho cơ sở in ở địa phương.

*Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm các loại giấy tờ nêu trên

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua bưu chính đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xin cấp giấy phép cho cơ sở in ở địa phương; gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông để xin cấp giây phép cho cơ sở in của cơ quan, tổ chức ở trung ương.

Bước 3: Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản xem xét, kiểm tra và cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản phải cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Trường hợp không cấp giấy phép, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.