Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

108

Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là giấy phép do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tư cách pháp nhân: Tổ chức, cá nhân phải là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Đội ngũ nhân viên: Tổ chức, cá nhân phải có đội ngũ nhân viên tư vấn du học có trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Cơ sở vật chất: Tổ chức, cá nhân phải có địa điểm kinh doanh cố định, có trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động tư vấn du học.
 • Tài chính: Tổ chức, cá nhân phải có nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động tư vấn du học.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo mẫu quy định.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ nhân viên tư vấn du học.
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được quy định như sau:

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thời hạn 05 năm.

Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.