Công ty đang chưa trả hết nợ có được tiến hành giải thể hay không?

710

Về vấn đề giải thể công ty, chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý
– Luật phá sản 2014

– Luật doanh nghiệp 2014

2.Quy định về điều kiện giải thể doanh nghiệp
2.1 Trường hợp doanh nghiệp tiến hành giải thể
Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp.
2.2 Điều kiện giải thể doanh nghiệp
Căm cứ khoản 2 điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Theo đó, điểu kiện giải thể của doanh nghiệp là:

Thuộc các trường hợp được tiến hành giải thể
Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài
Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, công ty của bạn hiện nay vẫn còn khoản nợ trị giá 160 triệu đồng và chủ doanh nghiệp chưa có khả năng thanh toán. Do vẫn còn khoản nợ chưa thanh toán nên trong trường hợp này công ty bạn không thể tiến hành thủ tục giải thể được mà chỉ có thể giải thể công ty sau khi thanh toán hết các khoản nợ cũng như không còn các nghĩa vụ về tài chính khác ( như các khoản thuế chưa nộp).

Trong trường hợp này, nếu công ty bạn vẫn muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh do làm ăn thua lỗ sau đó thành lập công ty mới, bạn có thể xem xét thủ tục phá sản. Tuy nhiên, đối với thủ tục phá sản, người giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp có thể bị hạn chế quyền thành lập doanh nghiệp nếu có các hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 3 diêud 120 Luật doanh nghiệp 2014.