Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

827

Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký xin hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Sở Văn hoá thể thao và du lịch nơi đăng ký trụ sở chính.

Tư vấn điều kiện hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa;
Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa;
Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp đủ điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa;
Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa;
Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình thực hiện thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt nam.