Giấy phép đo đạc bản đồ – điều kiện mới với kỹ thuật trưởng theo nghị định 45/2016

721

I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh;
 • Có ít nhất một (01) kỹ thuật trưởng: Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác; (Bảo hiểm thì phải đáp ứng, xác nhận thời gian Việt Phú có thể hỗ trợ nếu yêu cầu);
 • Ít nhất bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ.
 • Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép. (Máy toàn đạc, máy thủy bình, và các máy móc khác liên quan tới lĩnh vực cần xin giấy phép).

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

 • Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm; quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ (ít nhất là (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ);
 • Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ (hóa đơn đỏ);

III. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN CẤP PHÉP

 • Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp một (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức có trụ sở chính.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.
 • Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện;
 • Cục Đo đạc vả Bản đồ Việt Nam trả giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức kèm theo hồ sơ đề nghị cấp phép. Tổ chức được cấp giấy phép có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của mình

IV. CÔNG VIỆC LUẬT VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI

 • Tư vấn điều kiện cấp giấy phép đo dạc bản đồ;
 • Hỗ trợ, chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ theo quy định của pháp luật;
 • Nộp và theo dõi hồ sơ lên Sở TNMT Hà Nội;
 • Nộp, theo dõi hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam;
 • Nhận kết quả công bố từ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và bàn giao lại kết quả cho doanh nghiệp;
 • Xúc tiến nhanh quá trình thẩm định hồ sơ (theo yêu cầu);