Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo điện tử từ 15/02/2021

420

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Theo đó, quy định hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo điện tử tại Điều 10 như sau:

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo điện tử gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:

(1) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử (Mẫu số 06);

(2) Đề án hoạt động báo điện tử (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau:

– Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;

– Trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí;

– Kết cấu và nội dung chính các chuyên trang, chuyên mục của báo điện tử, các chuyên mục của chuyên trang;

– Tên miền phù hợp với tên báo điện tử;

– Việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp giấy phép;

– Quy trình xuất bản và quản lý nội dung.

(3) Danh sách dự kiến nhân sự của báo điện tử (Mẫu số 03);

(4) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);

(5) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép; trong đó:

Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang có xác nhận của cơ quan, tổ chức để nghị cấp giấy phép. Trang chủ của chuyên trang phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí. Ngoài ra, tên gọi chuyên trang thể hiện rõ cụm từ “chuyên trang” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang và tên gọi báo điện tử có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo điện tử (Mẫu số 17); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021 và thay thế Thông tư 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016.