Một số nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai, nhà ở

577

1/ Nghĩa vụ thuế khi cấp mới:

– Lệ phí trước bạ (Điều 1, Điều 2, Thông tư 124/2011/TT-BTC).

– Tiền sử dụng đất (Điểm a, khoản 1, Điều 107 Luật đất đai 2013).

– Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại phí khác (nếu có) như: Phí thẩm định, phí trích đo (thông tư 02/2014/TT-BTC).

2/ Nghĩa vụ thuế khi sang tên:

– Thuế thu nhập cá nhân (là nghĩa vụ của bên chuyển nhượng nhưng nếu các bên có thỏa thuận về việc bên nhận chuyển nhượng đóng thuế này thì bên nhận chuyển nhượng sẽ thực hiện nghĩavụ này). (Điều 14 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân 2007)

– Lệ phí trước bạ (nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng) .  (Điều 6, Thông tư 124/2011 và Điều 3, thông tư 34/2013/TT-BTC)

– Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (b3, Điểm b, khoản 2, Điều 3, Thông tư 02/2014/TT-BTC)

– Phí đo đac, lập bản đồ địa chính, phí thẩm cấp quyền sử dụng đất (a6, a7, điểm a, khoản 2, Điều 3, thông tư 02/2014/TT-BTC).

3/ Phí công chứng, chứng thực:

– Phí công chứng được tính theo giá trị hợp đồng chuyển nhượng, mua bán, sang tên.

– Phí luật sư được tính theo hợp đồng dịch vụ với đơn vị tư vấn.