Muốn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng thì cần chi phí là bao nhiêu?

484

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 172/2016/TT-BTC, có quy định mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân cụ thể như sau:

– Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

– Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí cấp lần đầu.

Lưu ý: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân  thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

Trên đây là mức lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Trân trọng!