Thời hạn của Giấy phép liên vận cấp cho xe thương mại là 01 năm

331

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới. Theo đó, thời hạn của giấy phép liên vận cho xe thương mại và phi thương mại được quy định như sau:

Theo Điều 5 Nghị định 119/2021/NĐ-CP, giấy phép liên vận được cơ quan có thẩm quyền cấp cho các phương tiện để thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.

– Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại (phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa, hành khách vì mục đích thương mại) được phép đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp.

Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cấp cho phương tiện thuộc các doanh nghiệp phục vụ các công trình, dự án thực hiện trên lãnh thổ Lào có thời hạn 01 năm và không bị hạn chế về thời gian của mỗi lần, nhưng không quá thời hạn kết thúc công trình, dự án, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên lãnh thổ Lào.

– Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại (không bao gồm phương tiện cứu hỏa, phương tiện cứu thương, phương tiện cứu hộ, phương tiện thực hiện cứu trợ nhân đạo, xe ô tô các đơn vị kinh doanh chở người trên 9 chỗ ngồi) được phép đi lại một lần và có thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.

(Thời hạn của giấy phép liên vận cấp cho phương tiện không được vượt quá niên hạn sử dụng của phương tiện.)

Ngoài ra, Nghị định 119/2021/NĐ-CP cũng quy định về giấy phép vận tải đường bộ quốc tế:

Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế được cơ quan có thẩm quyền cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế. Đối với vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, giấy phép vận tải đường bộ quốc tế được cấp cho xe công vụ và phương tiện vận tải thực hiện vận tải đường bộ qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nghị định 119/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Như Mai