Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu

686

1. Điều kiện cấp giấy chuyển hộ khẩu:

Công dân chuyển nơi thường trú ra ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu).

– Sổ hộ khẩu.

3. Nơi nộp hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu:

– Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.

– Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.