Thủ tục cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

832

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Phiếu đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm (mẫu đính kèm).
 2. Giấy phép hoạt động (bản photocopy):
 • Đối với VPĐD công ty nước ngoài cần có :
 1. Giấy phép bổ sung do Sở Thương mại cấp.
 2. Giấy phép điều chỉnh (nếu có) do Sở Thương mại cấp.
 • Đối với các công ty trong nước cần có :
 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.
 2. Giấy phép lưu hành mỹ phẩm hoặc Phiếu tiếp nhận bản tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá do Cục Quản Lý Dược Việt Nam cấp.
 3. Kịch bản quảng cáo truyền hình, truyền thanh, thiết kế quảng cáo (2 bản cho mỗi loại).
 4. Bản dịch bằng tiếng Việt các tài liệu xác minh tính chất, các tài liệu này phải được ghi rõ xuất xứ, nguồn tham khảo (nếu có).
 5. Toàn bộ hồ sơ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ. Gửi hồ sơ trước ngày dự kiến quảng cáo ít nhất là 10 ngày (ngày làm việc).
 6. Trong vòng 10 ngày kể từ khi quảng cáo mỹ phẩm – đơn vị lập hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm phải gửi dĩa CD-ROM thay vì băng hình quảng cáo tới Sở Y Tế.

II. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.