Thủ tục cấp phép lữ hành quốc tế 2016

741

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ.

 • Luật du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;
 • Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTVDL Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch;
 • Nghị định 180/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch.
 • Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL.
 • Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL.

II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ:

 1. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.
 2. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế.
 3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
 4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
 5. Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế.

Theo qui định khi đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đơn vị

lữ hành phải thực hiện ký quỹ cụ thể như sau:

 • Ký quỹ 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
 • Ký quỹ 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

III. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ.

a. Thành phần hồ sơ:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
 2. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Chú ý: ngành nghề kinh doanh lữ hành ghi theo quy định của Luật Du lịch, Luật Doanh nghiệp; cụ thể ghi rõ: Điều hành tour du lịch; kinh doanh lữ hành quốc tế, kinh doanh lữ hành nội địa);
 3. Phương án kinh doanh lữ hành;
 4. Chương trình du lịch cho khách quốc tế;
 5. Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;
 6. Bản sao thẻ của 3 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;
 7. Bản sao giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

b. Số lượng hồ sơ xin cấp giấy phép: 02 bộ hồ sơ được đóng thành từng quyển.

IV. CÔNG VIỆC LUẬT VIỆT PHÚ THỰC HIỆN.

 1. Luật Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép và thành lập doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.