Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

246

Để đảm bảo hoạt động đầu tư, kinh doanh phù hợp với quy mô và thực tiễn, doanh nghiệp thường thực hiện việc tăng, giảm vốn điều lệ. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách hàng, trong phạm vi bài viết này Luật Việt Phú chúng tôi xin hướng dẫn trình tự thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp và các văn bản liên quan.

Tăng, giảm vốn điều lệ là gì?

Đây là thắc mắc của không ít người khi tìm hiểu về hoạt động kinh doanh. Theo đó, tăng, giảm vốn điều lệ được hiểu là sự thay đổi số vốn điều lệ theo hướng tăng thêm hoặc bớt đi so với số vốn ban đầu đã đăng ký để thành lập doanh nghiệp. Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020: “Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.”. Như vậy, có thể thấy, vốn điều lệ là một nội dung quan trọng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Các trường hợp cần tăng vốn điều lệ

Theo quy định của Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong hai trường hợp:

– Tăng vốn góp của thành viên;

– Hoặc tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

 Trường hợp tăng vốn góp của thành viên trong công ty thì vốn góp thêm đó được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 của Luật Doanh nghiệp 2020. Trong trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Như vậy, việc quy định về các trường hợp tăng vốn điều lệ như hiện nay trong công ty TNHH hai thành viên trở lên là hoàn toàn hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty mở rộng hoạt động, đem lại nhiều lợi nhuận.

Các trường hợp giảm vốn điều lệ

Cũng theo Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH hai thành viên trở lên được giảm vốn điều lệ so với vốn điều lệ đã đăng ký trước đó trong ba trường hợp:

–  Thứ nhất, hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

Hệ quả của cách thức giảm vốn điều lệ này dẫn đến giảm giá trị phần vốn góp của tất cả các thành viên công ty nhưng không làm thay đổi tỷ lệ phần vốn góp. Cách thức giảm vốn này được Luật quy định rất chặt chẽ, bao gồm hai điều kiện:

(1) Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.

(2) Công ty phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

– Thứ hai, công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật này;

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

+ Tổ chức lại công ty;

+ Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

– Cuối cùng, vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật này

Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn tức là khi hết thời hạn góp vốn thành lập công ty, có thành viên chưa góp vốn theo cam kết hoặc có thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết. Lúc này, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp.

Hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn gópcông ty TNHH hai thành viên đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (bao gồm quy định chi tiết về việc tăng, giảm vốn điều lệ);
  • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định, biên bản phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
  • Bản cam kết đảm bảo khả năng thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ);
  • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ);
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Lưu ý:

  • Không viết tay các mẫu hồ sơ;
  • Đối với trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Thủ tục tăng vốn điều lệ hay giảm vốn điều lệ nhìn chung là tương tự nhau, chỉ khác nhau ở hai điểm:

– Thứ nhất, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký là tăng vốn điều lệ hay giảm vốn điều lệ;

– Thứ hai, hồ sơ trong trường hợp giảm vốn điều lệ cần có: Bản cam kết đảm bảo khả năng thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn và Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ.

  1. Trình tự thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Bước 1: Công ty TNHH hai thành viên trở lên nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định trên và lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc bộ phận một của Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh.

Bước 2: Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Đối với các hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo yêu cầu công ty giải trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty nếu hồ sơ của công ty không trái với quy định về thay đổi vốn điều lệ của công ty.

Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có chế độ trách nhiệm tài sản hữu hạn., thành viên chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Vì vậy, việc tăng hay giảm vốn điều lệ nếu không thận trọng sẽ làm ảnh hưởng tới lợi ích của các chủ thể có quyền lợi liên quan, như chủ nợ, người lao động.

Như vậy, bản chất của việc tăng, giảm vốn điều là việc làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký ban đầu của doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành tăng, giảm vốn điều lệ, công ty TNHH hai thành viên trở lên cần tiến hành thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu được quy định tại khoản 4 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020.