Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

776

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Đơn xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do Tổng giám đốc ký.
 2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh hoặc thỏa thuận cảu các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư.
 3. Bản giải trình lý do điều chỉnh.
 4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.
 5. Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dự án kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đến thời điểm xin điều chỉnh.
 6. Các giấy tờ khác liên quan đến việc thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư :
  • Bản giải trình việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động.
  • Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án đầu tư.
  • Bản giải trình việc mở chi nhánh làm cơ sở sản xuất.
  • Danh mục máy móc thiết bị bổ sung (nếu có)…

II. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.