Thủ tục thông báo nhà ở được bán đối với nhà ở thương mại hình thành trong tương lai

671

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

 – Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

– Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

– Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

II. HỒ SƠ THÔNG BÁO

1. Văn bản thông báo về việc nhà ở đủ điều kiện được bán ;

2.  Giấy tờ chứng minh nhà ở có đủ điều kiện được bán gồm giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó;

3. Trường hợp có thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua: gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó.

4 Trường hợp không có thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua: có cam kết không có thế chấp dự án hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua gửi Sở Xây dựng.

IV. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

– Sở Xây dựng;

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.