Thủ tục xây dựng công trình quảng cáo

746

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

 • Luật Xây dựng 2014;
 • Luật Quảng cáo 2012;
 • Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp GPXD;
 • Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội

II. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN:

1.THỦ TỤC XIN :

1.1. Trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ xin giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

a, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo nộp hồ sơ tại Sở xây dựng

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

 • Trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn quy đinh cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trong thời gian quy định cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo, trong thời hạn quy định cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan.

Bước 3: Chủ đầu tư xây dưng nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền:

 • Trường hợp đủ điều kiện cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép. Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận
 • Trường hợp không đủ điều kiện được cấp phép, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho chủ đầu tư biết.

b, Thành phần hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo quy định tại Phụ lục số 8, Thông tư 10/2012/TT-BXD.
 • Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai

Trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo, thì phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình

 • Bản sao được công chứng hoặc chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo
 • Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

+ Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:

Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 – 1/500;

Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 – 1/500;

Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;

Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:

Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50;

Bản vẽ mặt cắt tại các vị trí liên kết giữa biển quảng cáo với công trình, tỷ lệ 1/50;

Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50 – 1/100

 • Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 – 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC;
 • Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế;
 • Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
 • Văn bản của Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố (đối với trường hợp đề nghị cấp GPXD tạm.

c, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở xây dựng

d, Thời gian thực hiện: Từ 20-30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

1.2. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a, Trình tự thực hiện: Như quy định tại mục 1.1

Bước 1:  Chủ đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2:Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn

Bước 3: Chủ đầu tư xây dựng nhận kết quả tại cơ quan nộp hồ sơ.

b, Thành phần hồ sơ: tương tự tại mục 1.1 nêu trên.

c, Cơ quan nộp hồ sơ: Sở xây dưng

d, Thời gian thực hiện: Từ 20-30 ngày làm việc.