Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp

755

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ

1. Hồ sơ cấp mới:

– Đơn đề nghị (theo mẫu).

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhân Đăng ký kinh doanh.

– Văn bản xác nhân của Ngân hàng về số tiền ký quỹ (5% vốn điều lệ, nhưng không thấp hơn 1 tỷ đồng)

– Bản sao Công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá kinh doanh có điều kiện.

– Danh sách và lý lịch những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước ngoài có mang quốc tịch.

– Chương trình bán hàng có các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 110/2005/NĐ-CP.

– Chương trình đào tạo người tham gia có các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 110/2005/NĐ-CP.

2. Hồ sơ cấp bổ sung:

– Đơn đề nghị (theo mẫu);

– Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cấp;

– Các tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của chương trình bán hàng.

3. Hồ sơ cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp bị mất:

Sau thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày khai báo với cơ quan Công an, doanh nghiệp phải đề nghị cơ quan đã cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp.

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

– Xác nhận của cơ quan Công an về việc doanh nghiệp đã khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

4. Hồ sơ cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát.

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu);

– Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị, rách, nát.

5. Trường hợp bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng:

Cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp không xem xét hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đối với trường hợp Doanh nghiệp đã bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong thời hạn 1 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi hoặc quyết định tước quyền sử dụng.

Việc cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho Doanh nghiệp đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng được thực hiện như trường hợp cấp mới Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

II.THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

– Đối với hồ sơ cấp mới và cấp bổ sung là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

–  Đối với hồ sơ cấp lại là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

III. CÔNG VIỆC LUẬT VIỆT PHÚ THỰC HIỆN

  • Luật Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
  • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
  • Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp;
  • Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.