Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

1843

I. Cơ sở pháp lý

– Luật du lịch

– Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dulịch

– Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTVDL Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

II. Thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế – theo mẫu Phụ lục số 01, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Chú ý: ngành nghề kinh doanh lữ hành ghi theo quy định của Luật Du lịch, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể ghi rõ: kinh doanh lữ hành quốc tế, kinh doanh lữ hành nội địa);

– Phương án kinh doanh lữ hành – theo mẫu Phụ lục số 02, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Chương trình du lịch cho khách quốc tế;

– Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành – theo mẫu Phụ lục số 04, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Điều 12, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP và khoản 3 Mục I Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL;

– Bản sao thẻ của 3 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;

 – Bản sao giấy chứng nhận tiền ký quỹ 250 triệu đồng – theo mẫu Phụ lục số 01, ban hành kèm theo Thông tư 03/2002/TT-NHNNVN ngày 05/4/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số lượng hồ sơ xin cấp giấy phép:

Số lượng hồ sơ nộp: 02 bộ hồ sơ được đóng thành từng quyển (01 bộ lưu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 01 bộ lưu tại Tổng cục Du lịch).

III. Thời gian giải quyết

– 10 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp gửi đến;

– 10 ngày làm việc tại Tổng cục Du lịch, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi đến.

IV. Cơ quan thực hiện

1. Thẩm quyền cấp giấy phép:

Sở văn hóa thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

2. Nơi tiếp nhận thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

– Tổng cục du lịch Việt Nam.