Thủ tục xin giấy phép khuyến mại theo chương trình

661

Thủ tục xin giấy phép khuyến mại theo chương trình…Các hình thức khuyến mại phải thông báo bằng văn bản đến Sở công thương nơi tổ chức:
Luật thương mại 2005
Nghị định số 37/2006/ NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại nghị định số 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Nội dung tư vấn:

Điều 88 Luật thương mại 2005 quy định:

Điều 88. Khuyến mại

1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

2. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Các hình thức khuyến mại phải thông báo bằng văn bản đến Sở công thương nơi tổ chức:

– Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

– Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

– Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;

– Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Thủ tục xin giấy phép khuyến mại theo chương trình

Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:
– Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại

– Thể lệ chương trình khuyến mại

– Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

– Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);

– Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

Nộp hồ sơ:
Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Công thương nếu chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công thương nếu chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nếu hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào giấy biên nhận, doanh nghiệp đến nơi nhận hồ sơ để nhận kết quả. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo để doanh nghiệp bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.