I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; – Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13 ngày 25/11/2014; – Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; – Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị; – Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Nhà ở năm 2014; – Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; – Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;  – Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; – Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; – Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13; – Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Thông tư 15/2016/TT-BXD cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng; – Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật xây dựng 2014; – Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng; II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ 1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm: a) […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; – Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; – Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up