Trang chủ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 861/QĐ-BXD Quy định tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận...

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 861/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ...

Luật Đầu Tư 2020

Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020   LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội...

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản...

BỘ Y TẾ- BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 59/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm...

Luật Du lịch số 09/2017/QH14

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 09/2017/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017   LUẬT DU LỊCH Căn cứ Hiến...

Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật du lịch

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY...

Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật du lịch

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 180/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013   NGHỊ...

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ QUY...

Nghị định 87/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH KHÍ Căn cứ...

Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực...

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm...