Bộ luật

Luật Đầu Tư 2020

Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020   LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội...

Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 59/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm...

Luật Du lịch số 09/2017/QH14

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 09/2017/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017   LUẬT DU LỊCH Căn cứ Hiến...

Nghị định 87/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH KHÍ Căn cứ...

Luật Đất Đai số 45/2013/QH13

QUỐC HỘI Luật số: 45/2013/QH13   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT ĐẤT ĐAI   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng...

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

QUỐC HỘI _______   Luật số: 55/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______   LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM   Căn cứ...