Dịch vụ làm thủ tục sửa đổi các loại giấy phép

256

Sửa đổi các loại giấy phép là việc thay đổi một hoặc một số nội dung của giấy phép đã được cấp. Việc sửa đổi giấy phép có thể được thực hiện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các trường hợp sửa đổi giấy phép

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép có thể đề nghị sửa đổi giấy phép trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, cá nhân.
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh, phạm vi hoạt động của tổ chức, cá nhân.
 • Thay đổi quy mô sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể yêu cầu sửa đổi giấy phép trong các trường hợp sau:

 • Khi phát hiện giấy phép đã cấp có sai sót, thiếu sót.
 • Khi phát hiện giấy phép đã cấp không phù hợp với quy định của pháp luật.

Thủ tục sửa đổi giấy phép

Thủ tục sửa đổi giấy phép được quy định tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, thủ tục sửa đổi giấy phép bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ sửa đổi giấy phép bao gồm:

 • Văn bản đề nghị sửa đổi giấy phép theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Bản sao giấy phép đã được cấp.
 • Các giấy tờ, tài liệu chứng minh nội dung thay đổi.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ sửa đổi giấy phép được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép sửa đổi.

Bước 4: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy phép sửa đổi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trao giấy phép sửa đổi cho tổ chức, cá nhân.

Giấy phép sửa đổi có giá trị kể từ ngày được cấp.

Tổ chức, cá nhân không thực hiện sửa đổi giấy phép theo quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa đổi giấy phép:

 • Hồ sơ sửa đổi giấy phép phải được gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép ban đầu.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ sửa đổi giấy phép không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
 • Giấy phép sửa đổi phải được cấp lại hoặc bổ sung nội dung thay đổi vào giấy phép đã được cấp.

Sửa đổi giấy phép là một thủ tục quan trọng để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của giấy phép. Tổ chức, cá nhân cần lưu ý thực hiện đúng quy định về sửa đổi giấy phép để tránh gặp phải các rủi ro pháp lý.