Nhà đang xây mà giấy phép xây dựng hết hiệu lực có phải gia hạn không?

1315

Theo Khoản 3 Điều 99 Luật xây dựng 2014 quy định:

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

Như vậy, khi giấy phép xây dựng hết hạn mà công trình chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn.

Vậy nên, trường hợp của bạn giấy phép xây dựng của sắp hết hạn nhưng đã khởi công công trình và đang xây thì sẽ không cần phải gia hạn giấy phép xây dựng.