Xây dựng

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoạt động dầu...

Em ơi cho chị hỏi: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoạt động dầu khí trong trường hợp nhà...

Xây dựng nhà ở nông thôn phải xin giấy phép xây dựng

Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020, có hiệu lực 01/01/2021 thì việc miễn...

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

Tên thủ tục: Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng: Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân quận, huyện Cơ sở pháp lý: - Luật Xây dựng...

Nhà đang xây mà giấy phép xây dựng hết hiệu lực có phải gia...

Theo Khoản 3 Điều 99 Luật xây dựng 2014 quy định: Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời...

Sửa đổi công trình xây dựng thì xin lại giấy phép xây dựng lại...

Tại Điều 98 Luật xây dựng 2014, có quy định: Điều 98. Điều chỉnh giấy phép xây dựng 1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có...

Thủ tục điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; - Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý...

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13; - Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây...