Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoạt động dầu khí trong trường hợp nhà thầu thực hiện việc chia, tách công ty được thực hiện như thế nào?

296

Em ơi cho chị hỏi: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoạt động dầu khí trong trường hợp nhà thầu thực hiện việc chia, tách công ty được thực hiện như thế nào? Hồ sơ gồm những gì? Đây là câu hỏi của chị Mộng Nguyệt đến từ Đà Nẵng.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoạt động dầu khí trong trường hợp nhà thầu thực hiện việc chia, tách công ty được thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo điểm a, điểm c khoản 3 Điều 39 Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3. Thẩm quyền, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

a) Trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ khi có sự thay đổi quy định tại Khoản 1 Điều này, nhà thầu phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình Bộ Công Thương một (01) bộ hồ sơ để xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, Bộ Công Thương tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

4. Trong thời hạn ba (03) tháng kể từ khi nhà thầu thay đổi địa chỉ hoặc người đại diện theo pháp luật, nhà thầu phải gửi văn bản thông báo tới Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu có liên quan trong hợp đồng dầu khí.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản về thay đổi địa chỉ hoặc người đại diện theo pháp luật, Bộ Công Thương xem xét, có văn bản ghi nhận thay đổi của nhà thầu.

Như vậy, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoạt động dầu khí trong trường hợp nhà thầu thực hiện việc chia, tách công ty được thực hiện như sau:

– Trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ khi có sự thay đổi quy định tại Khoản 1 Điều này, nhà thầu phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình Bộ Công Thương một (01) bộ hồ sơ để xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh;

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, Bộ Công Thương tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoạt động dầu khí trong trường hợp nhà thầu thực hiện việc chia, tách công ty gồm những gì?

Căn cứ theo điểm b khoản 3 Điều 39 Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3. Thẩm quyền, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

b) Hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nêu rõ lý do) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và nhà thầu;

– Tài liệu bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về Sự thay đổi pháp lý liên quan đến nhà thầu nêu trên;

– Thỏa thuận sửa đổi hợp đồng dầu khí;

– Tờ kê khai thuế và giải trình số thuế phải nộp (áp dụng đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này).

Do đó, hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoạt động dầu khí trong trường hợp nhà thầu thực hiện việc chia, tách công ty gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nêu rõ lý do) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và nhà thầu;

– Tài liệu bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về sự thay đổi pháp lý liên quan đến nhà thầu nêu trên;

– Thỏa thuận sửa đổi hợp đồng dầu khí;

– Tờ kê khai thuế và giải trình số thuế phải nộp (áp dụng đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này).

Trong trường hợp nhà thầu trong hoạt động dầu khí thực hiện việc chia, tách công ty có phát sinh thu nhập chịu thuế thì cần làm gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 39 Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Trường hợp nhà thầu thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đổi tên, chuyển quốc tịch công ty hoặc các hình thức khác làm thay đổi các thông tin cơ bản của nhà thầu được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong hợp đồng dầu khí, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này và Điều 40, nhà thầu phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Trường hợp các thay đổi tại Khoản 1 Điều này có phát sinh thu nhập chịu thuế, nhà thầu phải kê khai, nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo đó, trong trường hợp nhà thầu trong hoạt động dầu khí thực hiện việc chia, tách công ty có phát sinh thu nhập chịu thuế thì nhà thầu phải kê khai, nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.