Thủ tục điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở

892

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

– Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

–  Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

– Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

– Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

– Quyết định số 402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

II. HỒ SƠ XIN ĐIỀU CHỈNH CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở

– Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình đề nghị điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở;

+ Hồ sơ dự án điều chỉnh (phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án; văn bản có liên quan).

– Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

 III. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

– Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương;

– Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.