Thủ tục xin Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

451

Thủ tục đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường, Pháp luật Viêt Nam quy định các chủ dự án, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường trước khi hoạt động. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn giấy phép cam kết bảo vệ môi trường, cung cấp hồ sơ xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường, cho khách hàng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá cả và chất lượng khi đến với dịch vụ tư vấn xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường.

Đối tượng lập cam kết môi trường: 

Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng đồng. Thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường. Đối tượng thực hiện là chủ dự án quy định tại Điều 24 của Luật Bảo vệ môi trường.

Thời điểm lập cam kết môi trường: 

Chủ dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc có các hạng mục xây dựng công trình có trách nhiệm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi xin cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp dự án không có hạng mục xây dựng công trình, chủ dự án có trách nhiệm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi khởi công dự án (điểm 1, khoản 7, Điều 1 Nghị định 21/2008/NĐ-CP).

Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

Sau đây, Công Ty Luật Việt Phú xin cung cấp thông tin về trình tự, thủ tục đăng kí cam kết bảo vệ môi trường như sau:

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29-11-2005 có hiệu lực từ ngày 01-07-2006.
 • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
 • Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ TN&MT Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

2. Đối tượng phải lập, đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường

 • Chủ các dự án, tổ chức, cá nhân đề xuất các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là chủ dự án) sau phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường:
 • Dự án có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.
 • Dự án, đề xuất cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sảnxuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa tới mức lập báo các đánh giá tác động môi trường quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này.
 • Dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:
 • Thay đổi địa điểm thực hiện;

Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký;

Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

3. Trình tự, thủ tục đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Chi cục thuế cấp huyện.
 • Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày Phòng tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường.

Hồ sơ bao gồm:

 • Bản cam kết bảo vệ môi trường;
 • Đơn xin xác nhận Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường;
 • Dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (Bản chính hoặc bản sao có công chứng);
 • Số lượng hồ sơ 3 bộ.

4. Dịch vụ tư vấn trình tự thủ tục xin xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường

 • Công Ty Luật Việt Phú xin cung cấp dịch vu tư vấn trình tự, thủ tục xin xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường bao gồm:
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ liên quan đến xin xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường
 • Nộp hồ sơ xin xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường
 • Theo dõi và thông báo cho khách hàng về tình trạng hồ sơ.
 • Lấy kết quả là Giấy xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường
 • Đại diện cho khách hàng trong việc khiếu nại, tố cáo cơ quan nhà nước trong việc cấp giấy xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường,v.v.

Nội dung chi tiết của Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản như sau:

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT)

… (1) …
——-
Số: ……..V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết
bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Địa danh, ngày.….. tháng …… năm ……..

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: ………………………………………………………..(3)

Chúng tôi là: …………………………..… (1), Chủ Dự án: …………………………………….(2)

 • Địa điểm thực hiện Dự án:………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………
 • Điện thoại: ………………………; Fax: ………………………….…; E-mail: ………………….

Xin gửi đến …………………………………………………………………… (3) những hồ sơ sau:

– 01 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế – kỹ thuật/dự án đầu tư/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;

– 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng:

Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đề nghị ………………………………………………………….. (3) xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu …
… (4) … 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Mẫu số 02: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015)

PHỤ LỤC 13

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

……..(1)…….——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../…..
V/v xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của …(2)…
 (Địa danh), ngày… tháng… năm..

Kính gửi: ………………….(3)…………………………

………..(1)……….. có địa chỉ tại …………(4)……………., xin gửi đến …………(3)………………….ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản của …………………………….(2)………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đưa ra tại bản đề án nói trên là hoàn toàn trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai phạm.

Kính đề nghị quý (3) sớm xem xét và cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản này.

Xin trân trọng cám ơn./.

 Nơi nhận:   ……(5)……
Như trên;
…(6)…
Lưu …
 (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

 • (1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.
 • (2) Tên đầy đủ của cơ sở.
 • (3) Tên gọi của cơ quan xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.
 • (4) Địa chỉ liên hệ theo bưu điện
 • (5) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.
 • (6) Nơi nhận khác (nếu có).