Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế năm 2016

772

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ:

 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 20/2015/TT-BTKĐT;

II.THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

1.Trình tự thực hiện thủ tục

 • Bước 1Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể, biên bản họp, thông báo giải thể và giấy đề nghị công bố thông tin phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Do doanh nghiệp đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu nên phải gửi công văn tới Tổng Cục Hải quan xin xác nhận.
 • Bước 3: Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế để quyết toán và đóng mã số thuế.
 • Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

2.Thành phần hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp( Việt Phú soạn thảo);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có) ( Việt Phú soạn thảo);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có)( Việt Phú soạn thảo);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

III.TRÌNH TỰ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP CÓ TRANH CHẤP

 • Bước 1Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án. Trong trường hợp giám đốc công ty bỏ trốn vì lý do đang có tranh chấp với người khác mà những tranh chấp đó liên quan tới công ty thì công ty phải giải quyết các tranh chấp đó trước khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Bước 2: Sau khi giải quyết tranh chấp tại Tòa án, thì công ty thực hiện thủ tục giải thể như thông thường.

IV. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.