Nghị định

Quyết định 861/QĐ-BXD Quy định tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận...

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 861/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ...

Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật du lịch

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY...

Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật du lịch

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 180/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013   NGHỊ...

Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận...

------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU...

Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định một số điều của Luật ATTP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018   NGHỊ...