Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

777

Thủ tục:  Đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường:

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

 

Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện  

 

 

 

 

 

 

 

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lập và nộp hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hợp lệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc UBND huyện chuyển hồ sơ đến cơ quan chuyên môn Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Bước 3: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án, chủ cơ sở biết về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

– Bước 4: Sau khi hồ sơ hoàn tất thủ tục, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường cho cơ sở.

– Bước 5: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ khi bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường được UBND huyện ký xác nhận, Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp huyện trao Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường cho chủ dự án, chủ cơ sở.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp huyện
 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phần hồ sơ:

1. Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP gồm:

a) Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 5.1 và 5.2 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011;

b) Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án.

2. Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường quy định đối với các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP gồm:

a) Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với yêu cầu về hình thức và nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.3 Thông tư này;

b) Một (01) bản thuyết minh về phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được chứng thực bởi chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

– Đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, ngoài các văn bản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động.

– Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 45 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, ngoài các văn bản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh trước đó.

 Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ (Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 huyện trở lên, số lượng hồ sơ phải được tăng thêm bằng số lượng các huyện tăng thêm).
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến ngày trả kết quả.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

 

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

– Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

– Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Kết quả thực hiện TTHC Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Phụ lục 5.1: Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư (mẫu kèm theo).

– Phụ lục 5.2: Cấu trúc và nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư(mẫu kèm theo).

– Phụ lục 5.3: Cấu trúc và nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường đối với đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư (mẫu kèm theo).

Phí, lệ phí: Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không